Wykonujemy pomiary.
TEMATY LEKCJI OCENA DOPUSZCZAJĄCA
(treści konieczne)
Uczeń:
OCENA DOSTATECZNA
(treści podstawowe)
Uczeń:
OCENA DOBRA
(treści rozszerzone)
Uczeń:
OCENA BARDZO DOBRA
(treści dopełniające)
Uczeń:
Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień

• wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę,

• podaje zakres pomiarowy przyrządu,

• przelicza jednostki długości, czasu i masy.

• wymienia jednostki wszystkich mierzonych wielkości,

• podaje dokładność przyrządu,

• oblicza wartość najbardziej zbliżoną do rzeczywistej wartości mierzonej wielkości, jako średnią arytmetyczną wyników.

• wyjaśnia na przykładach przyczyny występowania niepewności pomiarowych,

• zapisuje różnice między wartością końcową i początkowa wielkości fizycznej (np. ),

• wyjaśnia, co to znaczy wyzerować przyrząd pomiarowy.

• wyjaśnia pojęcie szacowania wartości wielkości fizycznej,

• wyjaśnia, co to jest rząd wielkości,

• zapisuje wynik pomiaru bezpośredniego wraz z niepewnością,

• wymienia jednostki podstawowe SI.

Pomiar wartości siły ciężkości

• mierzy wartość siły w niutonach za pomocą siłomierza,

• oblicza wartość ciężaru posługując się wzorem Fc=mg

• wykazuje doświadczalnie, że wartość siły ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała,

• uzasadnia potrzebę wprowadzenia siły jako wielkości wektorowej.

• podaje cechy wielkości wektorowej,

• przekształca wzór
Fc=mg  i oblicza masę ciała, znając wartość jego ciężaru.

• rysuje wektor obrazujący siłę o zadanej wartości (przyjmując odpowiednią jednostkę).
Wyznaczanie gęstości substancji

• odczytuje gęstość substancji z tabeli,

• na podstawie gęstości podaje masę określonej objętości danej substancji,

• mierzy objętość ciał o nieregularnych kształtach za pomocą menzurki.

• wyznacza doświadczalnie gęstość ciała stałego o regularnych kształtach,

• wyznacza doświadczalnie gęstość cieczy,

• oblicza gęstość substancji ze związku
,

• podaje jednostki gęstości.

• przelicza gęstość wyrażoną w kg/m3 na g/cm3 i na odwrót,

• przekształca wzór  i oblicza każdą z wielkości fizycznych w tym wzorze.

• zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do dwóch cyfr znaczących,

• wyjaśnia, czym różni się mierzenie wielkości fizycznej od jej wyznaczania (pomiaru pośredniego).

Pomiar ciśnienia

• pokazuje na przykładach, że skutek nacisku ciał na podłoże zależy od wielkości powierzchni zetknięcia
podaje jednostkę ciśnienia i jej wielokrotności,

• mierzy ciśnienie atmosferyczne za pomocą barometru.

• wykazuje, że skutek nacisku na podłoże, ciała o ciężarze Fc zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z podłożem,

• oblicza ciśnienie za pomocą wzoru ,

• przelicza jednostki ciśnienia,

• mierzy ciśnienie w oponie samochodowej.

• przekształca wzór  i oblicza każdą z wielkości występujących w tym wzorze,

• opisuje zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad poziomem morza,

• rozpoznaje zjawiska, w których istotną rolę odgrywa ciśnienie atmosferyczne i urządzenia, do działania, których jest ono niezbędne.

• wyjaśnia zasadę działania wybranego urządzenia, w którym istotną rolę odgrywa ciśnienie,

• wyznacza doświadczalnie ciśnienie atmosferyczne za pomocą strzykawki i siłomierza

Sporządzamy wykresy • na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej w podanym wcześniej układzie osi.

• na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza samodzielnie wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej.

• wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to wykres zależności jednej od drugiej jest półprostą wychodzącą z początku układu osi.

• wyciąga wnioski o wartościach wielkości fizycznych na podstawie kąta nachylenia wykresu do osi poziomej.